Lagerkommandant

Hans Loritz

deutscher SS-Offizier, Lagerkommandant mehrerer Konzentrationslager

Max Koegel

deutscher SS-Obersturmbannführer und Lagerkommandant mehrerer Konzentrationslager

Hermann Florstedt

deutscher SS-Standartenführer und Lagerkommandant des Vernichtungslagers Majdanek